KABATAAN NG MASANG PILIPINO

City/Municipal Organization | Youth Serving Organization | Community-Based Organization
137405004-137405000-137400000 | 130000000
Est. 1999-09-12


Description: - Ang KAMPIL San Juan Ay naghahangad na mapaunlad at magpalawak ng bilang ng mga aktibo, mulat at produktibong lider kabataan sa lungsod ng San Juan\r\n- Palawakin at pasapiin ang pinakamalawak na bilang ng kabtaan sa ilalim ng aming organisasyon\r\n- Manindigan at pangalagaan ang mga batayang karapatan at kagalingan ng mga kabataan\r\n- Maglunsad at sumuporta sa mga aktibididd, proyeto at programang makapagpamulat sa kamalayang ekonomiya, panlipunan, kultural, moral at pangkalikasan para sa kabataan.\r\n- Makalikha ng pinansyal at lohistikal na pangangailangan at program ng KAMPIL San Juan \r\n- Ang KAMPIL San Juan ay bukas sa pakikipagtulungan at alyansa sa lahat ng samahan, institusyon o ahensya ng pamahalaan hanggat ito ay ayon sa layunin at programa ng KAMPIL SAN JUAN.\r\n- Sa kasalukuyan and KAMPIL San Juan ay nakatuon sa mga Gawain at programang pangkalikasan at partikular na usapin ng : Education / information and advocacy campaign , livelihood projects, notebook project thru waste segregation, inst


Advocacy: